Algemene voorwaarden

Met ‘klant’ wordt bedoeld degene die zich op basis van een bestelling of opdracht wendt tot DOMICA BV, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Grote Heimelinkstraat 204, met KBO nr. 0895.233.091. hierna genoemd ‘DOMICA’. DOMICA is vergund als onderneming voor de installatie van camerasystemen door de FOD Binnenlandse Zaken.

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. De klant verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen mits schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst.

1.2. Voor zover zulks vermeld wordt in de basisovereenkomst, offerte of bestelbon impliceert de aanvaarding daarvan dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene voorwaarden.

1.3. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door DOMICA houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

1.4 De onderhandelingen tussen de partijen die werden gevoerd vooraleer het contract werd afgesloten, hebben geleid tot een bestek en een prijszetting door DOMICA. Deze prijszetting is onder andere gebaseerd op het bestaan en op de toepassing van deze algemene voorwaarden, die eveneens deel hebben uitgemaakt van de onderhandelingen. De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn bijgevolg essentiële verbintenissen tussen partijen.

Artikel 2. Aanbod en bestellingen

2.1. Ieder voorstel wordt door DOMICA vrijblijvend gedaan. Tussen DOMICA en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging (ondertekening van de offerte of een akkoord per e-mail) door DOMICA van het order van de klant of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door DOMICA. De overeenkomst die tot stand komt wordt uitsluitend geregeld door de rechten en verbintenissen eigen aan de aannemingsovereenkomst.

2.2. De offertes van DOMICA zijn gebaseerd op de juistheid van de door de klant bij aanvragen verstrekte gegevens, metingen, tekeningen, enz. De klant dient alle informatie te verstrekken aan DOMICA die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffende te kunnen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inlichtingen berust uitsluitend bij de klant. DOMICA is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de juistheid van de gegevens die door de klant worden verstrekt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle adviezen door DOMICA verstrekt niet bindend. De documenten die bij de offerte horen, zoals illustraties, tekeningen, gewichten en maten, alsook de uitgewerkte concepten, zijn louter benaderend, tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat ze contractueel zijn. DOMICA behoudt zich alle eigendomsrechten en auteursrechten voor op de illustraties, tekeningen, concepten, bestekken, berekeningen en anderen documenten

2.3 De offertes van DOMICA zullen deze laatste niet meer binden indien zij niet schriftelijk werden aanvaard binnen 30 dagen nadat zij aan de klant werden overgemaakt.

2.4. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

2.5. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

2.6. Alle verbintenissen die worden aangegaan uit naam van DOMICA zijn voor deze laatste enkel juridisch bindend als ze uitgaan van personen die gemachtigd zijn om DOMICA te verbinden krachtens de statuten en statutaire delegaties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, of van personen die houder zijn van een speciaal schriftelijk mandaat dat verband houdt met de verbintenissen in kwestie.

2.7. Indien DOMICA redelijke vermoedens heeft dat de klant in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de klant in het verleden reeds een of meerdere facturen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan DOMICA of andere klanten, dan is DOMICA gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de opdracht op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur.

2.8. DOMICA is vrij om de onderhandelingen op eender welk moment af te breken. Als zou vaststaan dat DOMICA de onderhandelingen foutief afbreekt, kan deze enkel veroordeeld worden tot vergoeding van de werkelijk aantoonbare schade, die hoe dan ook begrensd wordt op een bedrag van 250 EURO.

Artikel 3. Prijs

3.1. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De totale prijs is louter gebaseerd op de opdracht en gegevens die door de klant worden meegedeeld. Tenzij partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zal de DOMICA de bestelde werken uitvoeren tegen de opgegeven relatief vaste prijs of tegen de overeengekomen eenheidsprijs. Indien er geen prijs werd afgesproken zullen de werken behoudens andersluidend beding in regie worden aangerekend a rato van 108,98 EUR/uur (excl. BTW). De prijs dekt niet de eventuele “meerwerken” en/of bijkomende bestellingen omtrent dewelke DOMICA en de klant naderhand overeenkomen. Meerwerken en/of bijkomende bestellingen geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie in regie of op basis van de eenheidsprijzen en de verplaatsingskosten, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De klant doet derhalve afstand van artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek. DOMICA behoudt zich het recht voor een administratieve kost van 15,00 EUR (excl. BTW) aan te rekenen voor facturen waarbij minder dan 750,00 EUR (excl. BTW) wordt aangerekend.

3.2. Volgende omstandigheden maken onder meer meerwerken uit, die steeds aanleiding geven tot bijkomende facturatie aan voormeld tarief, meer de kosten eraan verbonden, tenzij andersluidende afspraak tussen partijen:

 • grondige wijzigingen van de bouwplannen en/of technieken. Met grondige wijzigingen van bouwplannen wordt bedoeld, vergroten of verkleinen van volumes, totale wijziging van de interne verdeling van een pand, wijziging aard van de werken bij EPB, …
 • onvoorziene verlenging van de uitvoeringstermijn van de werken in geval van veiligheidscoördinatie, substantiële uitbreiding van de opdracht door wijzigende risico’s, plannen, tussenkomende partijen,…
 • hermetingen, bijkomende wachturen, nodeloze verplaatsingen,…

3.3. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de klant om de overeenkomst op te zeggen.

3.4. Elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport leidt tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

p= P x (0,40 x s/S + 0,40 x i2021/I2021 + 0,20)

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de tiende dag vóór de ondertekening van het contract, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling gevraagd wordt, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.
“I2021” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de tiende dag vóór de ondertekening van het contract. “i2021” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling gevraagd wordt.
3.5. DOMICA behoudt zich het recht voor om voorschotten te vragen. Tot zolang deze voorschotten niet betaald zijn, heeft DOMICA het recht om de overeenkomst op te schorten. Schade die hieruit voortvloeit voor de klant zal niet ten laste van DOMICA gelegd kunnen worden. Het niet betalen van de voorschotten geeft eveneens het recht aan DOMICA om de overeenkomst lastens de klant buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de klant hiervoor schadevergoeding kan eisen.

3.6. De klant is verantwoordelijk voor de mededelingen die noodzakelijk zijn voor een correcte facturatie, in het bijzonder de toepassing van een verlaagd BTW-tarief voor renovatiewerkzaamheden. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

3.7. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur wordt de klant geacht te erkennen dat zij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Indien die voorwaarde niet vervuld is, wordt de klant aansprakelijk geacht voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Artikel 4. Betaling

4.1. De facturen van DOMICA zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van DOMICA betaalbaar uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.

4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 125,00), onverminderd het recht van DOMICA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij niet-betaling van een factuur door een ‘consument’ (in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht) uiterlijk op de vervaldag is, na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzending van een betalingsherinnering, een verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument. Eveneens is de consument een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, dewelke als volgt wordt berekend op het onbetaalde factuurbedrag:

 1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 2. 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 3. 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

4.3. Bij niet-betaling van één factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt de DOMICA zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen/opdrachten te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.

4.4. Eventuele betwistingen aangaande een factuur dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven en gedetailleerd aan DOMICA te worden gemeld.

4.5. Betalingen die de klant aan DOMICA verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde interesten, daarna op de verschuldigde kosten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

4.6. DOMICA is gerechtigd – indien het krediet, financiële positie of betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van DOMICA daartoe aanleiding geeft – voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van DOMICA in te gaan, behoudt de DOMICA zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de totale prijs van de bestelling verschuldigd. DOMICA behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.

4.7. De klant verleent DOMICA een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent DOMICA het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van DOMICA voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant DOMICA om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister. DOMICA krijgt het recht om voormeld pand uit te winnen op een door de wetgever voorziene mogelijkheid naar keuze.

Artikel 5. Duur en leverings-/uitvoeringstermijn

5.1. De eventueel door de DOMICA meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn te allen tijde louter indicatief, tenzij anders overeengekomen. Bij abnormale vertraging (>2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven indicatieve uitvoeringstermijn) in de levering heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de DOMICA nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 2 weken nadat de DOMICA hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding met uitzondering wanneer de klant een consument is in de zin van het wetboek economisch recht. In dat laatste geval zal de schadevergoeding voor de vertraging ten gevolge van een fout te wijten aan de DOMICA, forfaitair begroot worden op 10 % van het factuurbedrag, indien DOMICA na de aangetekende ingebrekestelling, binnen een periode van 1 maand, niet levert. De klant kan zich evenwel in voorkomend geval evenmin op kosten van DOMICA elders bevoorraden. De artikelen 5.85 en 5.235 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen DOMICA en de klant.

5.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen (bv. meerwerken), passen partijen tijdig, mondeling of schriftelijk (bv. e-mail) en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen wordt het indicatieve tijdstip van voltooiing van de uitvoering navenant en op redelijke wijze verlengd.

5.3. DOMICA behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke uitvoeringen uitmaken. De gedeeltelijke levering van de opdracht kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde werken rechtvaardigen.

Artikel 6. Uitvoeringsmodaliteiten

6.1. DOMICA voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap. Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk werden bedongen tussen de partijen, levert DOMICA werken en goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis en zijn de werken en goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke DOMICA uitdrukkelijk en schriftelijk heeft toegestaan.

6.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, neemt DOMICA ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden een inspanningsverbintenis op en geen resultaatsverbintenis.

6.3. Het is DOMICA toegestaan goederen te leveren afkomstig van derden, andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn.
6.4. DOMICA behoudt zich uitdrukkelijk het recht de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.

6.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DOMICA de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot)facturen door de klant zijn betaald.

6.6. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materiaal en informatie waarvan DOMICA aangeeft dat deze noodzakelijk/nuttig zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/nuttig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DOMICA worden verstrekt. Zo is de klant er steeds toe gehouden voor de uitvoering van de werken een plan ter beschikking te stellen aan DOMICA waarop alle gevelzichten, plattegronden van iedere bouwlaag, dakenplan en oriëntatieplan, samenstelling van de constructies en dergelijk duidelijk zijn aangeduid. De voorziene technieken dienen indicatief op de grondplannen te staan aangeduid. Indien reeds beschikbaar wordt een kopij van de bouwvergunning overgemaakt bij het aanvangen van de studies, of wordt deze later overgemaakt, zodra beschikbaar.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DOMICA zijn verstrekt, heeft DOMICA het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. DOMICA kan in voormelde omstandigheden in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige aanlevering en daaruit eventueel voortvloeiende boetes opgelegd door de Overheid. Deze opsomming is geenszins beperkend.

6.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DOMICA de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot)facturen door de klant zijn betaald.

6.8. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn. Zo dient de klant behoudens andersluidend schriftelijk beding en op eigen kosten o.m.:

 • (indien nodig) te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen en andere evt. vereiste attesten, documenten, etc.;
 • de werf veilig en proper, ontruimd en toegankelijk te maken
 • te zorgen voor water, elektriciteit of andere noodzakelijke nutsvoorzieningen;
 • DOMICA te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren-, lawaai- en stofhinder;
 • (indien nodig) het voorzien van parkeerverboden, bij gebreke waaraan er een forfaitaire kost van 250 EURO (excl. BTW) zal worden doorgerekend indien DOMICA de aanvraag zelf moet voorzien, onverminderd het recht van DOMICA om schadevergoeding te vorderen gelet op de vertraging/onverricht ter zake verplaatsing.

6.9. Indien de toegang tot de locatie wordt geweigerd door de klant, of deze door zijn toedoen of door toedoen van derden waarvoor hij moet instaan wordt belemmerd, worden verplaatsingskosten en werkuren niettegenstaande andersluidende afspraak, door DOMICA in rekening gebracht. De uitvoeringstermijnen worden volgens de planning en agenda van DOMICA automatisch aangepast zonder enige recht op vergoeding voor de klant of derden.

Artikel 7. Gebreken – aansprakelijkheid – oplevering

7.1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven en gedetailleerd aan DOMICA te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door DOMICA aanvaard.

Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 8 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven en gedetailleerd aan DOMICA te worden gemeld. De aansprakelijkheid van DOMICA voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde diensten is sowieso beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen/diensten. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door DOMICA niet aanvaard.

7.2. Voor zover DOMICA bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder technische raadgevers, leveranciers of (onder)aannemers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun fout. DOMICA kan ook nooit in solidum gehouden zijn met andere mede-contractanten in geval van lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

7.3. DOMICA is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat DOMICA zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.4. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken kan de klant slechts aanspraak maken op herstel in natura, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, enz..

In zover de klant geen consument is in de zin van wetboek van economisch recht, geeft het formuleren van klachten door de klant nooit het recht om betaling van facturen te vertragen of uit te stellen.

7.5. Mocht DOMICA aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is DOMICA slechts aansprakelijk voor de directe schade die de klant geleden heeft én is de aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag dat DOMICA factureert of heeft gefactureerd. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van DOMICA beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is. Deze bedragen zijn steeds op te vragen bij DOMICA.

7.6. DOMICA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fabricagefouten van materialen geproduceerd door een derde partij en de daardoor eventuele gevolgschade.

7.7.Indien de klant herstellingen of veranderingen aan het geleverde en geplaatste verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de klant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, normale slijtage, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van het werk heeft gemaakt.

7.8. De klant aanvaardt en erkent dat DOMICA de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant van materialen en componenten die worden verwerkt in de door DOMICA uitgevoerde werken ten aanzien van DOMICA kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

Artikel 8. Wijziging van omstandigheden

8.1. Indien cumulatief aan volgende vereisten is voldaan kan een partij aan de andere partij vragen om het contract opnieuw te heronderhandelen met het oog op het herstel van het oorspronkelijk contractueel evenwicht of een beëindiging van het contract:

 • een verandering van omstandigheden die de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend maakt, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist;
 • die onvoorzienbaar was bij de contractsluiting;
 • die ontoerekenbaar is aan de schuldenaar die zich erop beroept
 • en de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen.

De partijen blijven in ieder geval hun verbintenissen nakomen in de loop van de heronderhandelingen.

Kunnen onder andere en afhankelijk van de concrete feiten in aanmerking komen als omstandigheden die heronderhandelingen rechtvaardigen:

 • gewijzigde sociaal-economische omstandigheden zoals aanhoudende abnormale prijsstijgingen of algemene bevoorradingsproblemen van grondstoffen, materialen en energie ten gevolge van een oorlog, embargo, of andere internationale economische sancties, staking, epidemie, pandemie, een algemene structurele marktverstoring, belangrijke wijzigingen in de wisselkoersen, …
 • een aanpassing of nieuwigheid van de wetgeving en/of regelgeving en/of bindende adviezen van officiële instanties gepubliceerd en in werking getreden na datum van ondertekening van het contract.

8.2. Zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van de veranderde omstandigheden die een heronderhandeling van het contract rechtvaardigen, dient zij deze feiten aan de andere partij binnen de 10 werkdagen schriftelijk te melden. Partijen verbinden er zich toe de onderhandelingen aan te vatten binnen de 10 werkdagen na verzending van de schriftelijke melding en deze te goeder trouw te voeren. In ieder geval moet de partij die de onderhandelingen aanvraagt, de andere partij informeren over de concrete impact van zodra dit mogelijk is.

8.3. Bij afwijzing of mislukking van de heronderhandelingen binnen een redelijke termijn, kunnen partijen via alternatieve geschillenregeling, dan wel de rechter op verzoek van één van hen ofwel het contract aanpassen om het in overeenstemming te brengen met hetgeen de partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met de veranderde omstandigheden, ofwel het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen op een datum die niet mag voorafgaan aan de veranderde omstandigheden en volgens de modaliteiten die de instantie belast met de alternatieve geschillenregeling, dan wel de rechter vaststelt.

Artikel 9. Overmacht – misbruik van omstandigheden

9.1. DOMICA is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. DOMICA is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

9.2. DOMICA verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien DOMICA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan DOMICA het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

9.3. Partijen verklaren dat zij zich in een gelijke positie bevinden, en geen enkele partij over een economische of functionele superioriteit beschikt, ten gevolge waarvan de overeenkomst op evenwichtige wijze is ontstaan en er geen misbruik van omstandigheden kunnen worden weerhouden.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. De goederen en diensten geleverd door DOMICA, alsook alle ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, audio, software, programmatuur en websites zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan DOMICA of aan derden die het gebruik ervan aan de opdrachtnemer hebben toegestaan. De klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om zonder toestemming van de opdrachtnemer gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.

Eventueel meegeleverde software bij onze producten is uitsluitend te gebruiken waarvoor ze bedoeld is. Hetzij voor configuratiedoeleinden, of louter voor raadpleging en opvolging van de status van de hardware producten.

10.2. De levering van goederen, diensten of software door DOMICA houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving. Intellectuele rechten zullen alleen overgedragen worden bij expliciet akkoord van DOMICA, en mits een tussen partijen over een te komen vergoeding. De overdracht tast niet het recht of de mogelijkheid aan van DOMICA om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van d DOMICA aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de klant zijn of worden gedaan.

10.3. Het is DOMICA steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter beschermen van de met intellectuele eigendomsrechten beschermde zaken waaraan de opdrachtgever toegang wordt verschaft. De klant zal dergelijke technische voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Elk van de partijen kan de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding beëindigen in geval van zware fout of ernstige tekortkoming vanwege de andere partij bij de uitvoering van de overeenkomst, dewelke niet wordt rechtgezet binnen de vijftien (15) dagen nadat de andere partij de in gebreke blijvende partij schriftelijk en aangetekend in gebreke heeft gesteld, met vermelding van de tekortkomingen die aan de wederpartij worden verweten.

11.2. Bij gebeurlijke tekortkoming in hoofde van DOMICA, behoudt zij zich uitdrukkelijk het recht op uitvoering in natura voor. De klant dient DOMICA een redelijke termijn (ten minste 15 dagen) te gunnen om de tekortkomingen bij wijze van uitvoering in natura recht te zetten. De vervanging wordt uitgesloten als wijze van uitvoering in natura.

11.3. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de ene partij om desgevallend de berokkende schade te verhalen op de in gebreke blijvende partij.

11.4. De schade die DOMICA kan vorderen bij ontbinding wordt forfaitair bepaald op 30 %, onverminderd het recht om hogere schadevergoeding te vorderen indien bewijsbaar.

11.5. Enkel in geval van tekortkoming in hoofde van DOMICA en in geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij volstrekte hoogdringendheid, is de klant gerechtigd een beroep te doen op een derde voor verdere uitvoering van de werken. De klant dient DOMICA hiervoor voorafgaand en ondubbelzinnig via aangetekende zending in gebreke hebben gesteld en een redelijke termijn hebben gegund om aan de tekortkoming tegemoet te komen. De vervanging van DOMICA gebeurt integraal op risico van de klant.

11.6. Indien de overeenkomst door de klant voortijdig zou worden beëindigd, dan zal de DOMICA gerechtigd zijn op de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, te vermeerderen met een schadevergoeding t.b.v. 30 % van het gedeelte van de werken dat nog niet werd uitgevoerd, onverminderd het recht van DOMICA om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger zou zijn.

Art. 12. Exoneratie

12.1. DOMICA verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. DOMICA is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

12.2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is DOMICA niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, verlies van data, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De enige remedie tot vergoeding van de schade bestaat er naar keuze van DOMICA in om ofwel te vervangen, dan wel de aankoopwaarde terug te betalen. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door DOMICA werd begaan met het oogmerk de klant te schaden.

12.3. DOMICA is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

12.4. Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens DOMICA vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.

Art. 13. Ontbinding

13.1. DOMICA BV heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

 • indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen door DOMICA, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
 • bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;
 • bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
 • indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
 • indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
 • indien DOMICA gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens DOMICA wel zal nakomen;

13.2. In geval van ontbinding is de klant aan DOMICA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van DOMICA om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van DOMICA op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. De materialen die geleverd werden in het kader van dit contract blijven, zelfs na hun incorporatie, de eigendom van DOMICA en de klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. DOMICA mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de klant wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de klant. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan DOMICA heeft betaald. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.

14.2. Eventuele licentieoverdracht van geïnstalleerde software is slechts definitief na verloop van 30 dagen vanaf de installatie van de software en indien de facturen van de opdracht waarvan de installatie van de software deel uitmaakt volledig door de klant zijn betaald. Bij gebreke aan betaling van alle gefactureerde bedragen voor de betrokken opdracht binnen de 30 dagen na installatie van de software, wordt deze verwijderd.

Artikel 15. Privacy & gegevensbescherming

DOMICA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die van de klant worden ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en beheer van de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is DOMICA. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die zij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie zij de persoonsgegevens aan DOMICA heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die zij van DOMICA zou ontvangen. Met de aanvaarding van deze voorwaarden bevestigt de klant dat zij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van haar persoonsgegevens en over de rechten op inzage, verbetering, overdracht, beperking van de verwerking, wissing en bezwaar.

Art. 16. Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

16.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen partijen, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Eventuele toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement waarin DOMICA haar maatschappelijke zetel heeft.